Kiadványaink:


A köteteket kiadja a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Megrendelhetők:

illetve közvetlenül megvásárolhatók Üllői út 24. alatti irodánkban az ügyeleti idő alatt.


Zarándokének

"Aki a korszellemmel köt házasságot, hamar megözvegyül" - tartja a mondás. Úgy gondoljuk, hogy az ifjúsági énekeket nem eszerint kell megítélnünk. E kor gyermekei vagyunk, e kor fiataljainak készítettünk legjobb tudásunk szerint útra valót. Egy évtized múlva majd jönnek új dalok, s ez így lesz rendjén. Megváltónkba vetett hitünket a hozzánk legközelebb álló módon tudjuk hitelesen megvallani. Rockzenével és újraértelmezett korállal, borongós dzsesszel és áradó dicsőítéssel. Igényesen, beleadva szívünket-lelkünket.

Fogadd hát nyitottsággal, úton lévő testvérem, évezredünk első évtizedének krisztushívő énekeit! Mélyülj el bennük, töltekezz fel, gyújts erőt belőlük a továbbinduláshoz. Isten vezessen bennünket, mikor ismét útnak indulunk!


Új ének (nincs készleten, nem rendelhető)

Az ifjúsági énekek megjelenésük óta külön kategóriát képeznek az egyetemes keresztyén énekkincsben. Sokan kritikával illetik, vagy egyszerűen értéktelennek tartják ezeket. A Mevisz azért tartotta fontosnak, hogy ez az énekfüzet megjelenjék, mert azt gondoljuk, hogy ezek az énekek is hiteles kifejezőeszközei és közvetítői lehetnek a keresztyén hitnek.

Ez az énekeskönyv egy hosszú folyamat eredményeként született meg. 1990-re készült el az Új ének első kiadása. Két későbbi társával (Új ének 2. és 3.) együtt egy érdekes és mozgalmas időszak kellékei voltak ezek a füzetek a magyarországi evangélikus ifjúsági életben. Nem csak az országos konferenciák, gitártáborok alapvető használati tárgyaivá váltak, de mindig előkerültek csendesnapokon és találkozókon, valamint szinte minden gyülekezeti ifjúsági órán is használták ezeket.

A szerkesztőbizottság sokak kérésére és igényére átválogatta és lényegesen kibővítette a régi Új énekek anyagát. Az elkészült, 250 éneket tartalmazó gyűjteményt 1998 júliusában 3000 példányban, 2001-ben 4000 példányban, majd - miután az előbbiek mind elfogytak - 2006-ban 3000 példányban adta ki a Mevisz.

Az Új ének az énekeket tematikus elrendezésben, témacsoportokba foglalva tartalmazza; közli a dalok zeneszerzőinek, szövegíróinak, fordítóinak, feldolgozóinak neveit, vagy a forrást, továbbá az összes előforduló gitárakkord legegyszerűbb fogását.

Azt reméljük és kívánjuk, hogy ez a gyűjtemény sokak örömét szolgálja, és áldást hoz, hitet ébreszt mindenhol, ahol dalai felcsendülnek!

A kiadvány népszerűségét jelzi, hogy dalanyagából az Evangélikus Missziói Központ, illetve az MEE Ifjúsági Osztálya két CD-t is megjelentetett (ezekről részletesebben itt és itt olvashatsz), továbbá Braille-írásos változata is készült.


"Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!"

Andorka Eszter Emlékkönyv

Andorka Eszter (1970-2003) evangélikus lelkésznő egyedülállóan gazdag és sűrű életet élt, melyben elválaszthatatlan volt a nagy felkészültséggel művelt teológia és a teljes odaadással végzett lelkészi munka. Mindkettőnek alapját jelentette az elkötelezettség az elesettekért, akikért erejét, pénzét, idejét, végül életét áldozta.

Elkötelezettség az elnyomottak, kirekesztettek, kizsákmányoltak felszabadítására irányuló, biblikus teológia iránt,
elkötelezettség a feminista teológia szenvedélyes művelésében,
elkötelezettség a mozgássérültek ügyéért,
elkötelezettség állami gondozásból kikerült "fiaiért".

Prédikációi, tudományos dolgozatai, gyerekeknek írt színdarabjai és a róla szóló visszaemlékezések azoknak is képet rajzolnak kivételes életútjáról és személyiségéről, akik életében nem ismerhették őt.

A kötet árából származó teljes bevételt a MEVISZ a mozgássérült és nem mozgássérült emberek egymást segítő együttélésének otthont adó "Esztus-ház" megvalósítására fordítja.


Isten embere (nincs készleten, nem rendelhető)

Túróczy Zoltán evangélikus püspök
(1893-1971)

I. kötet
Életút és dokumentumok

II. kötet
Igehirdetések és visszaemlékezések

Szerkesztők:
Cserháti Péter, id. Fabiny Tibor, ifj. Fabiny Tibor, Fabiny Tamás, Ittzés András, Mirák Katalin, Tekus Ottó, Tekusné Paveszka Ida

Ízelítő a tartalomjegyzékből:

I. Kötet

Ajánlás. Ittzés János püspök Túróczy Zoltán életútja Dokumentumgyűjtemény: Túróczy Zoltán egyházkormányzói szolgálatáról állami és egyházi levéltárak anyagai alapján - Püspöki szépfoglalók, püspöki jelentések - Népbírósági eljárás iratai - Különböző testületek jegyzőkönyvei - Hivatalos és magánlevelezés darabjai - Ügynöki jelentések - Túróczy Zoltán "Emlékezet okáért" c. feljegyzései stb.

II. Kötet

Igehirdetések, előadások, írások - Igehirdetések, - Kazuális igehirdetések, - Előadások - Lelkipásztori levelek, elbeszélések Visszaemlékezések Túróczy Zoltánra Túróczy Zoltán válogatott bibliográfiája Utószó


Nem voltam egyedül (csak az első kötet rendelhető)

Beszélgetések az evangélikus közelmúltról

Azok, akik e könyvben megszólalnak, nem koncepciós perben, nem bíróság előtt tesznek kényszerű vallomást. Nekünk - kortársaiknak és az őket követő fiatalabb nemzedékeknek - tárják fel életüket, benne az evangélikus egyház legutóbbi hat-hét évtizedének történetét. Mindazt, amit abból átéltek, megtapasztaltak, elszenvedtek.

A szerkesztésnél nem hagytuk figyelmen kívül sem a beszélgetőtársak, sem a szerzők egyéniségét, egyedi stílusát. Az ebből származó különbségeket értékesnek ítéltük, ezért nem igyekeztünk azokat megszüntetni.

A személyes hangú és jellegű beszélgetéseket jegyzetekkel láttuk el. E lábjegyzetek anyaga jelentős könyvtári, levéltári és egyéb más írott források kutatási munkájának eredménye. E kutatás nem terjedt ki az életsorsok egészére, nem arra törekedtünk, hogy beszélgetőtársaink pályájának minden egyes pontját dokumentáljuk. Csupán a riportokban elhangzó, és az egyén vagy az egyház élete szempontjából különösen fontos események, állítások, illetve kijelentések hátterét kívántuk még pontosabbá, árnyaltabbá tenni.

A bevezető tanulmány rövid, általános áttekintést nyújt az evangélikus egyház 1945 utáni évtizedeiről. A legfontosabb politikai és egyháztörténeti események ismertetésével egységében próbáltuk láttatni azokat a folyamatokat és összefüggéseket, amelyeknek olykor csak mozaikdarabjai jelennek meg az egyes riportokban.

Kötetünket mellékletek zárják. A kronológia, az egyházvezetők hivatalviselési névjegyzéke, a térképvázlatok és a rövid összefoglalás az Állami Egyházügyi Hivatalról az elmélyültebb olvasást kívánják szolgálni, a személynévmutató pedig a gyors tájékozódást segíti.


Mesi Mesék avagy legkedvesebb firkáim

Rusznák Emese egyik táborosunk írta. Szereplenek benne táboros kalandok, történetek, de saját versek és más költemények is. A könyv tartozéka egy cd, amin Huszárik Kata színésznő olvassa fel a műveket.